Sharing Idol

posted on 03 Dec 2009 01:11 by sharingfesku

KU Sharing Idol 2009 : การประกวดค้นหาผู้นำในการทำความดี

รูปแบบ: การประกวดค้นหาผู้นำในการทำความดีชิงโล่เกียรติยศจากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาทเพื่อนำเงินไปบริจาคหรือสมทบทุนโครงการช่วยเหลือสังคม และแสดงให้เห็นว่า มีโครงการและผู้นำที่ดีในการทำประโยชน์เพื่อสังคมในมหาวิทยาลัยหลากหลายโครงการ

กติกา

1. มีสภาพเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชายหรือหญิง ก็ได้

2. เป็นผู้มีความสามารถมีส่วนทำให้เกิดสันติภาพหรือเป็นแบบอย่างในการทำความดีในมหาวิทยาลัย

3. เตรียมการแสดงในวันงาน 1 ชุด เวลาการแสดง 3-5 นาที หัวข้อ เด็กเกษตรรักสันติภาพ

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาบัตรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการที่มีลายเซ็นของอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง

3. สำเนาโครงการที่จะนำเงินไปบริจาคหรือสมทบทุนโครงการ พร้อมเลขบัญชีของโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 50% มาจากการแสดงทัศนคติ ความสามารถ ของผู้เข้าประกวด

ส่วนที่ 2 50% มาจากคะแนนโหวดจากผู้ชมในวันงาน

Archives